مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1399)

سه شنبه (21-18)

شروع : 99/11/7

قیمت دوره 750000 تومان
* 5 درصد تخفیف امیرکبیر کارت*

طول دوره : 30 ساعت

  درباره مدرسین

​​