دانشجو گرامی در نظر داشته باشید حداکثر 25 نفر برای این بازدید می توانند ثبت نام کنند. 

حداکثر تعداد نفرات برای این بازدید، ثبت نام کرده اند