مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1398)

– گروه اول
شنبه (21-18)
شروع : 98/11/05

قیمت دوره : 600,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 560,000 تومان
طول دوره : 40 ساعت

  درباره مدرسین