مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1398)

– گروه اول
سه شنبه (21-18)
شروع : 98/11/08

قیمت دوره : 600,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 560,000 تومان
طول دوره : 80 ساعت

  درباره مدرسین