78

سوابق تحصیلی دانشگاهی

 • دکترا مدیریت بازاریابی بین الملل دانشگاه پردیس تهران
 • کارشناس ارشد مدیریت MBA دانشگاه تهران
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه صفاهان
 • گواهینامه کوچینگ و تایید صلاحیت شده ICF ( فدراسیون بین المللی کوچینگ)

سوابق اجرایی:

 • مدیر عامل شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان
 • مدیریت بازرگانی و آموزش شرکت نوین آرتا
 • مدیریت بازرگانی مجموعه مطبوعاتی نسل فردا
 • مدیر عامل شرکت سها نگین پارس
 • مشاور کسب و کار واحد های مستقر در پارک های علم و فناوری استان ها
 • مشاور کسب و کار گروه صنعتی اسدی
 • مشاور کسب و کار کارخانه تولید شمع گلدن
 • مشاور کسب و کارشرکت تاسیساتی سپهر
 • مشاور کسب و کارشرکت پلاتین مشهد (نمایندگی اصفهان )
 • مشاور کسب و کارشرکت کلار پویا (نمایندگی اصفهان ) و ……
 • سیستم سازی کسب و کار مرکز رشد و کار آفرینی دانشگاه تهران / پارک های علم و فناوری /شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان / آموزشگاه های فنی و حرفه ای  استان اصفهان
 • اصول و فنون مذاکرات تجاری کار مرکز رشد و کار آفرینی دانشگاه تهران / پارک های علم و فناوری /شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان / آموزشگاه های فنی و حرفه ای  استان اصفهان
 • زبان حرکات بدن در مذاکره موسسه آموزشی فن آوران حکیم
 • MBTI شناخت تیپ های شخصیتی مرکز رشد و کار آفرینی دانشگاه تهران / پارک های علم و فناوری /شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان / آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان اصفهان
 • اصول برند سازی خانه اندیشمندان تهران
 • اصول و فنون مذاکره خانه اندیشمندان تهران
 • روانشناسی فروش و بازاریابی مرکز آموزش بازرگانی
 • اصول بازاریابی و فروش دوره آموزشی برای صنعت و ساختمان (شرکت نوین آرتا )
 • اصول و فنون مذاکره دوره آموزشی برای صنعت و ساختمان (شرکت نوین آرتا )
 • آموزش مدیریت بازاریابی نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان

فعالیت های علمی :

 • مترجم کتاب پرسشهای مربیگری
 • نویسنده 16 مقاله در مورد زبان بدن و فنون مذاکره
 • ترجمه 12 مقاله زبان حرکات بدن و صورت