دپارتمان صنایع

پودمان کارشناس حرفه ای مدیریت پروژه

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 160 ساعت

5/5

پودمان جامع کارشناس تضمین کیفیت

مدرس : مهندس موذن

طول دوره : 60 ساعت

5/5

تهیه داشبوردهای مدیریتی در Excel

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 14 ساعت

5/5

EXCEL مهندسی

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 34 ساعت

5/5

کارشناس برنامه ریزی تولید

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 40 ساعت

5/5

کارشناس کنترل پروژه با MSP

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 45 ساعت

5/5

کنترل پروژه با PRIMAVERA

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 45 ساعت

5/5

مدیریت پروژه براساس متدولوژی PRINC2

مدرس : مهندس مقدسی

طول دوره : 18 ساعت

5/5

استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 30 ساعت

5/5

ACCESS مهندسی

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

شبیه سازی واحدهای صنعتی با Arena

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 24 ساعت

5/5

تحلیل اقتصادی با COMFAR

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 24 ساعت

5/5

آشنایی با مدیریت ادعا

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 24 ساعت

5/5

تهیه ی گزارشات حرفه ای پروژه

مدرس : مهندس مقدسی

طول دوره : 24 ساعت

5/5

ایمنی و بهداشت HSE

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 24 ساعت

5/5

کنترل کیفیت آماری با Minitab

مدرس : مهندس اسلامی

طول دوره : 20 ساعت

5/5

Matlab ویژه مهندسین صنایع

مدرس : مهندس صفایی

طول دوره : 24 ساعت

5/5

مدلسازی ریاضی،حل مدلهای بهینه سازی در gams

مدرس : مهندس صفایی

طول دوره : 20 ساعت

5/5

دوره جامع هوش تجاری با Power BI

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 40 ساعت

5/5