دپارتمان برق

پودمان جامع اتوماسیون صنعتی -پک طلایی

مدرس : مهندس نخودیان

طول دوره : 210 ساعت حضوری +46 ساعت غیرحضوری

5/5

پودمان جامع اتوماسیون صنعتی -پک نقره ای

مدرس : مهندس نخودیان

طول دوره : 162 ساعت حضوری + 36 ساعت غیرحضوری

5/5

پودمان جامع اتوماسیون صنعتی -پک برنز

مدرس : مهندس نخودیان

طول دوره : 114 ساعت حضوری+36 ساعت غیرحضوری

5/5

پودمان مهندس طراح الکترونیک

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 102 ساعت حضوری +10ساعت غیرحضوری

5/5

پودمان جامع اتوماسیون تکمیلی

مدرس : مهندس مهدیان

طول دوره : 75 ساعت

5/5

پودمان جامع برنامه نویسی مهندسی

مدرس : دکتر نوریان

طول دوره : 270 ساعت حضوری +30 ساعت غیرحضوری

5/5

صفرتا صد الکترونیک

مدرس : مهندس نخودیان

طول دوره : 48 ساعت حضوری + 10 ساعت غیرحضوری

5/5

MATLAB مقدماتی و پیشرفته

مدرس : دکتر نوریان

طول دوره : 70 ساعت

5/5

دوره جامع برق ساختمان

مدرس : مهندس وکیلی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

دوره جامع برق صنعتی

مدرس : مهندس محمدی

طول دوره : 60 ساعت

5/5

Arduino

مدرس : مهندس مقدادی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

پایتون

مدرس : دکتر نوریان

طول دوره : 27 ساعت

5/5

Altium Designer

مدرس : مهندس مقدادی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

ETAP

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 20 ساعت

5/5

DIgSLLENT

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 60 ساعت

5/5

EPLAN

مدرس :مهندس مرتضوی

طول دوره : 30 ساعت

5/5