مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه تابستان 1398)

 

– گروه اول
شنبه ها(21-18)

شروع : 1398/04/15

 

 

قیمت دوره : 1,100,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 990,000 تومان
طول دوره : 30+10 ساعت