مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه تابستان 1398)

 

– گروه اول
دوشنبه ها(12-9)

شروع : 1398/04/24

 

 

قیمت دوره : 430,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 380,000 تومان
طول دوره : 24 ساعت