مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز1398)

– گروه اول
شنبه (21-18)
شروع : 98/07/20

قیمت دوره : 800.000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 720.000 تومان
طول دوره : 60 ساعت

  درباره مدرسین