مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز1398)

– گروه اول
یکشنبه (18-15)
شروع : 98/07/21

قیمت دوره : 600,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 550,000 تومان
طول دوره : 44 ساعت

  درباره مدرسین