مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه تابستان  1399)

دوشنبه و چهارشنبه (18-16)
شروع : 99/04/23

قیمت دوره : 700000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت630000 تومان
طول دوره : 40 ساعت

  درباره مدرسین