مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه تابستان 1398)

 

– گروه اول
یکشنبه ها(12-9)

پنجشنبه ها(12-9)

شروع : 1398/04/23

 

 

قیمت دوره : 960,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 800,000 تومان
طول دوره : 90 ساعت