مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه پاییز 1399)

سه شنبه (21-18)
شروع : 

قیمت دوره : 1800000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 1580000 تومان
طول دوره : 50 ساعت

  درباره مدرسین